سوئیچ سیسکو Catalyst 4500E شامل 7 سوپروایزر می باشد که در ادامه مدل ها و مقایسه آنها مشاهده می شود:

PerformanceSupervisor 8ESupervisor 8LESupervisor 7ESupervisor 7LESupervisor 6ESupervisor 6LESupervisor V 10 GE
Switching capacity928 Gbps560 Gbps848 Gbps520 Gbps320 Gbps280 Gbps136 Gbps
IPv4 throughput250 Mpps225 Mpps250 Mpps225 Mpps250 Mpps225 Mpps102 Mpps
IPv6 throughput125 Mpps110 Mpps125 Mpps110 Mpps125 Mpps110 MppsSoftware Switched
Bandwidth per slot48 Gbps48 Gbps48 Gbps48 Gbps24 Gbps24 Gbps6 Gbps