سوئیچ سیسکو Catalyst 4500E شامل 6 شاسی می باشد که در ادامه مدل ها و مقایسه آنها مشاهده می شود:

مقایسه مدل های سوئیچ سیسکو  Catalyst 4500-E

*

SupervisorsCatalyst 4510R+E SwitchCatalyst 4507R+E SwitchCatalyst 4510R-E SwitchCatalyst 4507R-E SwitchCatalyst 4506-E SwitchCatalyst 4503-E Switch
Supervisor 8-ESupportedSupportedSupportedSupportedSupportedSupported
Supervisor 8L-ESupportedSupportedSupportedSupported
Supervisor 7-ESupportedSupportedSupportedSupportedSupportedSupported
Supervisor 7-LESupportedSupportedSupportedSupported
Supervisor 6ESupportedSupportedSupportedSupportedSupportedSupported
Supervisor 6-LE-Supported-SupportedSupportedSupported
Supervisor V-10 GESupported
Supervisor Engine Slot Number5, 63,45, 63, 411
Supervisor Engine RedundancyYesYesYesYesNoNo