انواع مدل های فایروال سری 4100

*

فایروال Firepower 4110: این محصول از 10 میلیون اتصال فایروال همزمان، 150000 اتصال جدید در هر ثانیه و حداکثر 1024VLAN پشتیبانی می کند. این فایروال حداکثر 35Gbps توان عملیاتی را فراهم می کند.

فایروال Firepower 4120: این محصول سازگاری با NBES را پشتیبانی می کند. حداکثر 15000 VPN peer،و1024 عدد VLAN،و15 میلیون اتصال فایروال همزمان و 250000 اتصال جدید در هر ثانیه را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین حداکثر 60Gbps توان عملیاتی فراهم می کند.

فایروال Firepower 4140: این دستگاه حداکثر 20000 VPN peer،د1024 عدد VLAN،و25 میلیون اتصالات فایروال همزمان و 350000 اتصال جدید در هر ثانیه را پشتیبانی می کند. همچنین حداکثر  70Gbps توان عملیاتی را فراهم کند.

فایروال Firepower 4150: این محصول حداکثر 20000 VPN peer،و1024 عدد VLAN،و35 میلیون اتصال فایروال همزمان و 800000 اتصال جدید در هر ثانیه را پشتیبانی می کند. همچنین حداکثر  75Gbps توان عملیاتی را فراهم کند.

FeatureFirepower 4110Firepower 4120Firepower 4140Firepower 4150
Dimensions (H x W x D)1.75 x 16.89 x 29.7 in. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm)1.75 x 16.89 x 29.7 in. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm)1.75 x 16.89 x 29.7 in. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm)1.75 x 16.89 x 29.7 in. (4.4 x 42.9 x 75.4 cm)
Form factor (rack units)1RU1RU1RU1RU
I/O module slots2222
Network modules8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network modules
4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ network modules
8-port 1Gbps copper, FTW (fail to wire) Network Module
8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network modules
4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ network modules
8-port 1Gbps copper, FTW (fail to wire) Network Module
8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network modules
4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ network modules
8-port 1Gbps copper, FTW (fail to wire) Network Module
8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network modules
4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ network modules
8-port 1Gbps copper, FTW (fail to wire) Network Module
Maximum number of interfaces24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) interfaces
8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) interfaces with 2 network modules
24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) interfaces
8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) interfaces with 2 network modules
24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) interfaces
8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) interfaces with 2 network modules
24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) interfaces
8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) interfaces with 2 network modules
Serial port1 x RJ-45 console1 x RJ-45 console1 x RJ-45 console1 x RJ-45 console
Storage200 GB200 GB400 GB400 GB
Fans6 hot-swappable fans6 hot-swappable fans6 hot-swappable fans6 hot-swappable fans
Temperature: operating32 to 104°F
(0 to 40°C)
32 to 104°F
(0 to 40°C) or NEBS operation
32 to 104°F
(0 to 40°C) or NEBS operation
32 to 95°F (0 to 35°C), at sea level