انواع مدل های فایروال سری ASA 5500-X

*

فایروال ASA 5506-X: این محصول حداکثر 300Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Desktop را فراهم می کند.

فایروال ASA 5506W-X: این محصول حداکثر 300Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Desktop همراه با WAP را فراهم می کند.

فایروال ASA 5506H-X: این محصول حداکثر 300Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE و  فرم فاکتور Ruggedzied Desktop و تعداد 30VLAN را فراهم می کند.

فایروال ASA 5508-X: این محصول حداکثر 500Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 50VLAN را فراهم می کند.

فایروال ASA 5512-X: این محصول حداکثر 500Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 10/100/1000 GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 50 تا 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

فایروال ASA 5515-X: این محصول حداکثر 600Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 6 پورت 10/100/1000 GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

فایروال ASA 5516-X: این محصول حداکثر 900Mbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 100 عدد VLAN را فراهم می کند.

فایروال ASA 5525-X: این محصول حداکثر 1Gbps توان عملیاتی ارائه می دهد. همچنین قابلیت ارائه چند سرویس، 8 پورت 1GE، فرم فاکتور 1RU و تعداد 200 عدد VLAN را فراهم می کند.

FeatureASA 5506-XASA 5506W-XASA 5506H-XASA 5508-XASA 5512-XASA 5515-XASA 5516-XASA 5525-X
Dimensions (H x W x D)7.87 x 9.23 x 1.94 in (19.99 x 23.44 x 4.93 cm) including the feet7.87 x 9.23 x 1.94 in (19.99 x 23.44 x 4.93 cm) including the feet9.1 x 9.1 x 2.8 in (23.11 x 23.11 x 7.11 cm) including the feet17.2 x 11.288 x 1.72 in. (43.688 x 28.672 x 4.369 cm)1.67x16.7x15.6 in1.67x16.7x15.6 in17.2 x 11.288 x 1.72 in. (43.688 x 28.672 x 4.369 cm)1.67x16.7x15.6 in
Weight4 lb4 lb7 lb8 lb4.24x42.9x39.5 cm4.24x42.9x39.5 cm8 lb4.24x42.9x39.5 cm
DRAMTotal: 4 GB
Allotted to FW/VPN: 1.8 GB
Allotted to Module: 2.2 GB
Total: 4 GB
Allotted to FW/VPN: 1.8 GB
Allotted to Module: 2.2 GB
Total: 4 GB
Allotted to FW/VPN: 1.8 GB
Allotted to Module: 2.2 GB
Total: 8 GB
Allocated to FW/VPN: 4 GB
Allocated to Module: 4 GB
13.39 lb13.39 lb8 GB14.92 lb
Internet flash8 GB8 GB8 GB8 GB1 RU1 RU60 W1 RU
Form Factor (rack units)Desk TopDesk TopDesk Top1 RU400 W400 W1400 W
Power60 W60 W22 W60 W110°C to 40°C (32°F to 104°F)1
Installed Power Supply1111-5°C to 40°C (23°F to 104°F)-5°C to 40°C (23°F to 104°F)-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)-5°C to 40°C
Temperature: operating32°F to 104°F (0°C to 40°C)32°F to 104°F (0°C to 40°C)-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)0°C to 40°C (32°F to 104°F)-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)1 RJ-45 and Mini USB console(23°F to 104°F)
Temperature: nonoperating-13°F to 158°F (-25°C to 70°C)-13°F to 158°F (-25°C to 70°C)-13°F to 158°F (-25°C to 70°C) -40°F to +185°F (-40° C to +85° C)-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)1 RJ-45 console1 RJ-45 consoleEN60950-1:2006+A11+A1+A12-25°C to 70°C